Sundance Jump is a Folk Rock and Americana Jam Band Project
also known as W Dire Wolff bandYuki, Yuki, Yuki


By: William Dire Wolff

Yuki! Yuki! Yuki! Yuki ga futte imasu.
Yuki! Yuki! Yuki! Yuki ga futte imasu.
Yuki daruma ga niwa ni imasu
Hitori de kare wa matteiru

Kireina josei ga aruitemasu
Hitori de josei wa aruitemasu
Amari atsui node, kare wa toketeshimatta


Bridge 1:
Yuki ga futte imasu
Daremo ga hitori de
Demo mou Masshirona asa

Bridge 2:
Daremo ga mite
Kyo no o tenki
Daremo ga mite
Dare ka ni


Japanese Romanji Translation


Yuki! Yuki! Yuki! Yuki ga futte imasu.
Snow Snow Snow, it's snowing

yuki daruma ga niwani imasu
The snowman is in the garden

Hitori de kare wa matteiru
Alone he waits

Kireina josei ga aruitemasu
Beautiful woman walking

Hitori de josei wa aruitemasu
Alone the woman walks

Amari atsui node, kare wa toketeshimatta
Since it's hot, he melts

Yuki ga futte imasu
It's snowing

Daremo ga hitori de
Everyone is alone

Demo mou Masshirona asa
But now it's a white morning.

Daremo ga mite
Everyone look

Kyo no o tenki
Today's weather

Daremo ga mite
Everyone look

Dare ka ni
For someone

 

 

Copyright © 2012 William Dire Wolff - All Rights Reserved - Lyrics Click for Home